Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen vertaal- en tekstbureau Van de Groep Vertalingen en haar opdrachtgevers, tenzij schriftelijke afwijking.

Artikel 1 — offertes
1.1 Een oriënterend gesprek is kosteloos.
1.2 Alle offertes zijn vrijblijvend en zestig dagen geldig, tenzij anders is overeengekomen.
1.3 Zodra een opdrachtgever een offerte (of voorstel) van Van de Groep Vertalingen goedkeurt, is er sprake van een opdracht. Dit geldt voor zowel schriftelijke als mondelinge goedkeuring. Opdrachten zijn bindend en deze algemene voorwaarden zijn erop van toepassing.
1.4 In een offerte van Van de Groep Vertalingen vind je de opdrachtomschrijving. Belangrijkste zaken als leveringstermijnen, het aantal momenten om correcties door te voeren, bijkomende werkzaamheden en bijzonderheden staan ook in de offerte vermeld.
1.5 In de offerte en op de factuur kan Van de Groep Vertalingen onderscheid maken tussen verschillende kosten en tarieven voor verschillende werkzaamheden, als dit van toepassing is.
1.6 Noodzakelijke reiskosten en andere kosten zoals telefoonkosten die horen bij de opdracht, berekent Van de Groep Vertalingen afzonderlijk. Tenzij deze kosten bij de prijs zijn inbegrepen, zoals één standaard correctieronde.

Artikel 2 — wijziging of annulering opdracht
2.1 Als een opdrachtgever na opdrachtbevestiging de opdracht aanvult, brengt Van de Groep Vertalingen de extra kosten hiervoor apart in rekening. Dit kan tevens tot gevolg hebben dat het moment van opleveren later wordt.
2.2 Als de opdrachtgever de opdracht uitstelt of intrekt, dan is Van de Groep Vertalingen niet verplicht teksten of vertalingen die nog niet gereed zijn te leveren. Van de Groep Vertalingen heeft wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.
2.3 In het geval van overmacht (zoals ziekte) bij Van de Groep Vertalingen, meldt zij dit direct. Tijdens de periode van overmacht, schorten de verplichtingen van Van de Groep Vertalingen op. Als blijkt dat nakoming van de verplichtingen niet meer mogelijk is, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden met een schriftelijke verklaring. De opdrachtgever is verplicht het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te betalen. De opdrachtgever heeft een recht op vergoeding van kosten of schade.
2.4 Van de Groep Vertalingen heeft het recht zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomt de opdracht geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder verplichting tot het betalen van schadevergoeding indien:
• de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt;
• bij faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever;
• bij liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever.

Artikel 3 — verstrekken benodigde gegevens
3.1 De opdrachtgever dient de gegevens en informatie die nodig zijn voor het kunnen schrijven van goede teksten tijdig, helder en volledig aan te leveren bij Van de Groep Vertalingen.

Artikel 4 — betaling
4.1 De betalingstermijn van iedere factuur is dertig dagen.
4.2 Van de Groep Vertalingen factureert opdrachten die binnen één maand worden afgerond na beëindiging van de werkzaamheden.
4.3 Bij omvangrijke of langdurige opdrachten, heeft Van de Groep Vertalingen het recht om verrichte werkzaamheden tussentijds te factureren.
4.4 Betaalt de opdrachtgever later dan twee maanden na factuurdatum, dan brengt Van de Groep Vertalingen de wettelijke rente in rekening. Buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten zijn ook voor rekening van de opdrachtgever. Deze bedragen ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 150 euro.
4.5 Bij het niet nakomen van betalingsverplichtingen, mag de opdrachtgever de door Van de Groep Vertalingen ter beschikking gestelde teksten en/of vertalingen op geen enkele manier gebruiken.

4.6 De betalingsverplichting geldt ook als de opdrachtgever de teksten niet gebruikt.
4.7 Zorgen gedragingen of handelingen van de opdrachtgever ervoor dat Van de Groep Vertalingen de opdracht niet op een redelijke manier de opdracht af kan maken, dan heeft Van de Groep Vertalingen het recht de opdracht neer te leggen. Van de Groep Vertalingen heeft dan recht op het volledige honorarium, zoals overeengekomen in de offerte.

Artikel 5 — auteursrecht
5.1 Alle rechten blijven bij Van de Groep Vertalingen zolang het werk niet is geleverd of niet geheel is betaald.
5.2 Van de Groep Vertalingen heeft te allen tijde het recht haar naam te laten vermelden bij publicatie.
5.3 De opdrachtgever moet vooraf toestemming vragen om de teksten en/of vertalingen van Van de Groep Vertalingen te publiceren, verveelvoudigen of een andere manier te gebruiken voor een ander medium dan afgesproken. Zonder toestemming is dit niet toegestaan.
5.4 Als de opdrachtgever de tekst(en) en/of vertaling(en) ingrijpend wijzigt en Van de Groep Vertalingen dit niet goedkeurt, kan Van de Groep Vertalingen gebruik van de tekst op grond van de Auteurswet verbieden.
5.5 Bij inbreuk op het auteursrecht moet de opdrachtgever een schadevergoeding aan Van de Groep Vertalingen betalen.
5.6 Tenzij anders is overeengekomen, heeft Van de Groep Vertalingen het recht en de vrijheid geleverde teksten en/of vertalingen te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.

Artikel 6 — aansprakelijkheid
6.1 Van de Groep Vertalingen is niet aansprakelijk voor fouten in teksten en/of vertalingen na controle en/of goedkeuring van de opdrachtgever.
6.2 Van de Groep Vertalingen is niet aansprakelijk voor fouten van derden.
6.3 Van de Groep Vertalingen aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij opzet of roekeloosheid aantoonbaar is. In dat geval is Van de Groep Vertalingen uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag of vervangt Van de Groep Vertalingen het geleverde product kosteloos.
6.4 Van de Groep Vertalingen is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 7 — klachten en geschillen
7.1 Zichtbare gebreken dient de opdrachtgever direct na levering van de teksten of binnen acht dagen na het verschijnen van het medium schriftelijk te melden aan Van de Groep Vertalingen.
7.2 Onzichtbare gebreken moet de opdrachtgever binnen acht dagen na vaststelling melden bij Van de Groep Vertalingen.
7.3 Klachten rondom facturen moeten binnen acht dagen na verzending van de factuur schriftelijk bij Van de Groep Vertalingen zijn ingediend.
7.4 Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van Van de Groep Vertalingen beslissend.
7.5 Op elke overeenkomst tussen Van de Groep Vertalingen en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. In het geval van geschillen, proberen de partijen deze samen op te lossen. Lukt dit niet, dan zal het geschil worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement van Van de Groep Vertalingen.

Artikel 8 — geheimhouding
8.1 Zowel Van de Groep Vertalingen als opdrachtgever zijn verplicht alle vertrouwelijke gegevens die zij ten behoeve van de samenwerking met elkaar delen, geheim te houden. Dit geldt ook na beëindiging van de opdracht. Informatie is vertrouwelijk als je weet of kan weten dat het vertrouwelijk is.

Artikel 9 — handelsregister
Van de Groep Vertalingen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 64456501 in het handelsregister.